Concert

2019-07-03
12:00
Orgelconcert tijdens Markt
Petruskerk, Woerden

Franse Suite no. 1 Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Allemande
Courante
Sarabande
Menuet I
Menuet II
Gigue
Orgelchoral ‘Freu dich sehr, o meine Seele’ Johann Gottfried Walther (1684-1748)
Fantasia in D Johann Christian Kittel (1732-1809)
Improvisatie: Partita